Sunan at-Tirmidzi Jilid 3

Al-Imam al-Hafizh Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi  

Promo

15% OFF Rp 248,000

Rp 210,800

500 Stok tersedia

Qty   

Buku ini adalah satu di antara sumber otoritatif yang termasuk ke dalam enam kitab pokok dalam bidang hadits (Kutubus Sittah) sebagai rujukan umat Islam untuk mengetahui dan meneladani sunnah Nabi Muhammad saw.. Disusun oleh ulama besar pada masa klasik dalam bidang haditsyakni al-lmam ai-Hafizh Muhammad bin lsa bin Saurah at-Tirmidziatau yang lebih dikenal dengan sebutan at-Tirmidzi. Sistematika penyusunan buku ini berdasarkan tema-tema fiqih (abwabul fiqhi) seperti kitab Sunan pada umumnya sehingga memudahkan pembaca dari berbagai kalangan untuk menjadikan isi buku ini sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah muamalah aqidah dan akhlaqul karimah. Buku ini diperkaya dengan komentar-komentar kritis Sang Imam terhadap kualitas matan dan jalur periwayatan hadits-hadits yang dikumpulkannya.Di samping itudimuat juga diskusi ilmiah antar imam madzhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam (fiqih) dan tentunya perbedaan mereka dalam membuat suatu kesimpulan hukum dalam memahami hadits-hadits yang dijadikan dasar hujjah. Alhasil buku hadits yang ada di tangan pembaca ini adalah muara yang mempertemukan dua hal: hadits sebagai dasar beramal dalam kehidupan sehari-hari dan hadits sebagai ilmu yang mengukuhkan dasar-dasar amal keseharian