Sunan at-Tirmidzi Jilid 3

Rp. 248,000 25% OFF
Rp. 186,000
Buku ini adalah satu di antara sumber otoritatif yang termasuk ke dalam enam kitab pokok dalam bidang hadits (Kutubus Sittah) sebagai rujukan umat Islam untuk mengetahui dan meneladani sunnah Nabi Muhammad saw.. Disusun oleh ulama besar pada masa klasik dalam bidang haditsyakni al-lmam ai-Hafizh Muhammad bin lsa bin Saurah at-Tirmidziatau yang lebih dikenal dengan sebutan at-Tirmidzi. Sistematika penyusunan buku ini berdasarkan tema-tema fiqih (abwabul fiqhi) seperti kitab Sunan pada umumnya sehingga memudahkan pembaca dari berbagai kalangan untuk menjadikan isi buku ini sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah muamalah aqidah dan akhlaqul karimah. Buku ini diperkaya dengan komentar-komentar kritis Sang Imam terhadap kualitas matan dan jalur periwayatan hadits-hadits yang dikumpulkannya.Di samping itudimuat juga diskusi ilmiah antar imam madzhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam (fiqih) dan tentunya perbedaan mereka dalam membuat suatu kesimpulan hukum dalam memahami hadits-hadits yang dijadikan dasar hujjah. Alhasil buku hadits yang ada di tangan pembaca ini adalah muara yang mempertemukan dua hal: hadits sebagai dasar beramal dalam kehidupan sehari-hari dan hadits sebagai ilmu yang mengukuhkan dasar-dasar amal keseharianSunan at-Tirmidzi Jilid 3

Penulis Al-Imam al-Hafizh Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi
Kategori Buku Islami
Sub Kategori Hadits
ISBN 978-602-250-373-6
Jumlah Hal 528
Terbit 3/2017
Berat 1.221 Kg
Cetakan ke 1
Ukuran 19.5 x 26.4

Produk Terkait